Vergoedingen

Vergoedingen

Er worden 18 behandelingen Oefentherapie Cesar vanuit de basisverzekering vergoed aan personen onder de 18 jaar. Als blijkt dat de motorische ontwikkelingsachterstand chronisch is dan is meestal verdere vergoeding verzekerd. Ook kunnen de overige behandelingen betaald worden vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering is verschillend. Dit kunt u nakijken in uw verzekeringspolis.

Tarieven

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.
Het tarief is per zorgverzekeraar verschillend

Betalingsvoorwaarden

1. Gereserveerde behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd te worden. Afmeldingen voor maandag dienen voor vrijdag 17.00 uur afgemeld te worden. Er is altijd een antwoordapparaat aanwezig in de praktijk als wij er niet zijn of niet op kunnen nemen. Indien om wat voor reden dan ook de afmelding niet tijdig gemeld is of als u de afspraak vergeten bent, wordt 75 % van het behandeltarief aan u in rekening gebracht.

2. De aan patiŽnten met een restitutiepolis verzonden facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeert de patiŽnt in verzuim met ingang van de 31ste dag na factuurdatum.

3. Zodra de patiŽnt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut Cesar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of wel het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van het jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4. Indien de patiŽnt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut Cesar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiŽnt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Ä 30 (alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting).

5. Indien de patiŽnt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiŽnt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt.

Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 2 genoemde termijn niet.